Kapadokya ‘ya gelen hemen herkesin aklına ilk gelen soru Kapadokya ‘daki evleri, kiliseleri, yeraltı şehirlerini kimlerin yaptığı olur. Kapadokya bölgesinde önemli bir Hıristiyan kültürünün geliştiği doğrudur ama Kapadokya kültünün kökenleri Hıristiyanlıktan binlerce yıl öncesine gider. Kapadokyada turizm amaçlı geziye açılmış olan yerlerin büyük bölümü kiliselerdir ve bu yerler hıristiyanlık tarihine ait net izler taşır. Bu noktada sanatın kültürün gelecek tarihlere aktarılmasındaki önemi birkez daha karşımıza çıkar çünkü Kapadokya’nın bir Hıristiyan bölgesi olduğuna dair oluşan izlenimin en büyük nedeni hemen her yerde bulunan kiliselerin ve kilise duvarlarına çizilmiş fresklerin günümüze kadar ulaşmış olmasıdır. Aslında bölgede fresklerden daha da önemli bir sanat vardır ki Kapadokya tarihinin Hitit dönemine kadar uzandığının en basit ispatıdır. Bu sanat Avanos’un hala önemli gelir kaynaklarından biri olan testi yapımıdır. Bölgedeki el sanatları ticareti geleneğinin en az 5000 yıllık bir geçmişi vardır. Tabiiki o zamanlar topraktan yapılan eşyalar süs eşyası olmasının ötesinde gündelik ihtiyaçlar için de yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Günümüze ulaşan tarihsel kalıntıların büyük çoğunluğunun Hristiyan kültürüne ait olması ve bölgemize gelen turistlerin de genellikle Hristiyan olması nedeniyle bu kapsamdaki kültürün ticari olarak ön plana çıkartılıyor olması normal karşılanabilir. Ama bence bu kültürün göz ardı edilmesinin bir nedeni de bizim 1071 öncesi Anadolu Tarihine fazla ilgi duymamamız. Halbuki Türkler Anadolu’ya geldiklerinde binlerce yıldır orada yaşayan toplumlar bir anda buharlaşıp kaybolmadılar. Sahip olduğumuz kültürün ve yaşam tarzımızın kökenleri mutlaka 1071 öncesine de bir şekilde uzanıyor. Bu binlerce yıllık kültürün sahipsiz bırakılmadan kendi kültürümüzün bir parçası olduğu bilincinin yaygınlaştırılması gerekiyor.

YERALTI ŞEHİRLERİ

Yeraltı şehri, Kapadokya bölgesinin en ilginç kültürel zenginliklerinden biri olan çeşitli büyüklükteki yeraltı yerleşimleri 150-200 civarındadır. Ancak 25.000 km² bir alanı kaplayan Kapadokya bölgesinin bütün kasaba ve köylerinde büyüklü ve küçüklü kaya yerleşimi bulunduğundan bu sayı daha da artabilir. Bu kaya yerleşimlerinin büyük bir kısmı yumuşak volkanik tüfün aşağıya doğru derinlemesine oyulmasıyla inşa edilmişlerdir. Oyma esnasında oluşan alet izlerinden yapım teknikleri hakkında henüz yeterli bir bilgiye sahip değiliz.

Yeraltı şehirleri kavramı oldukça yaygın olarak kullanıldığından ve bazılarının 30.000 kişiyi barındırabilecek büyüklükte olmasından dolayı bir kısmını ‘Yeraltı Şehri’ olarak daha küçüklerini ise ‘Yeraltı Köyü’ olarak adlandırmak mümkündür.

Kapadokya Bölgesi, geçmişte sık sık çeşitli saldırılara maruz kaldığından, bu şehirlerin yapılış amacı, daha çok tehlike anında halkın geçici olarak sığınmasını sağlamaktır.

Yeraltı şehirleri aynı zamanda yörede bulunan hemen hemen her evle gizli geçitlerle bağlantılıdır. Yörede yaşamış olan insanlar kendilerini daha fazla emniyete almak için yaşadıkları kayadan evleri çeşitli yerlerine geçilmesi zor odalar, tuzaklar hazırlamış, ihtiyaç karşısında kayaların dibine doğru yeni odalar açmışlardır. Böylece koridorlar ve galeriler çoğalarak yeraltı şehirlerini meydana getirmiştir.

Kapadokya Bölgesi’nde Prehistorik Döneme ait yerleşimler bulunmasına karşın bunların yeraltı şehirleri ile ilişkili henüz tam olarak saptanamamıştır. Ancak Prehistorik Dönem insanlarının hiç olmazsa birkaç odadan ibaret yapay kaya sığınaklarında barınmış olmaları gerekmektedir.

Özellikle Nevşehir civarında Roma Dönemi’ne ait kaya mezarları da yeraltı yerleşiminin hemen yakınında olup onlar gibi geniş alanlara yayılmıştır. Hatta kaya mezar odalarında yer alan nişli klineler yeraltı şehirlerinde de bulunmaktadır. Bu, Roma Dönemi halkının da yeraltı şehirlerinin yapımında bir rolü olduğunu göstermektedir. Yeraltı şehirlerine ait bütün bulgular M.S. 5-10. yüzyıllar arasına yani Bizans Dönemi’ne aittir. Genellikle dini ve sığınma amaçlı olarak kullanılan yeraltı şehirlerinin sayısı bu dönemde artmıştır. Bizans Dönemi’nde 7. yüzyılda başlayan Arap-Sasani akınları karşısında Kapadokya’da yaşayan Hıristiyan topluluklar sürgü taşlarını kapatarak kendilerini savunuyorlardı. Düşman ise içerde kendini pek çok tehlike ile karşı karşıya kalacağını bildiğinden daha çok su kuyularını zehirleyerek yerli halkı dışarı çıkartmak için çalışıyordu.

Selçukluların da bu yeraltı şehirlerinden yararlandıkları ve askeri amaçlı kullandıkları sanılmaktadır. Çünkü Kapadokya Bölgesindeki Selçuklu Kervansarayları bu yeraltı şehirlerinin 5-10 km uzağında bulunmaktadır. Örneğin Dolayhan Kervansarayı – Tilköy yeraltı şehri, Sarıhan Kervansarayı – Özkonak yeraltı şehri, Ağzıkarahan Kervansarayı – Pınarbaşı (Geyral) yeraltı şehri.

Yeraltı şehirleri hakkında en eski yazılı kaynak Xenophon’un ‘Anabasis’ adlı kitabıdır. Xenophon, Anadolu’da ve Kafkaslarda yaşayan insanların evlerini yerin altına oydukları ve evlerin birbirlerine dehlizlerle bağlı olduğundan bahsetmektedir. Xenophon M.Ö. 4. yüzyılda yaşadığına göre yeraltı yerleşimlerini en kesin bir şekilde bu döneme tarihlemek mümkündür.

Bölgedeki en eski ciddi çalışmayı 1960-1970 yılları arasında yapan Alman Martin Urban ise yeraltı yerleşimlerini M.Ö. 7.-8. yüzyıllara tarihlemektedir.